loading

O nás

 • Jsme česká společnost s dlouholetou tradicí a zkušenostmi s prodejem použité manipulační techniky
 • Preferujeme osobní přístup a budování dlouholeté spolupráce
 • Nabízíme široký výběr použité manipulační techniky nejznámějších evropských a japonských značek
 • Důraz klademe na co nejlepší poměr cena vs. kvalita
 • Každý stroj pečlivě otestujeme a o stavu informujeme naše zákazníky
 • V naší nabídce naleznete také velký výběr použitých přídavných zařízení
 • Pokud sháníte příslušenství k vozíku jako např. vidle, nástavce, pneumatiky, boční posuvy, nabíječky, sedačky apod. neváhejte a navštivte náš E-shop.

Doprava

 • Zajistíme vhodnou dopravu vozíku dle potřeb zákazníka
 • Při dopravě vozíků klademe důraz na maximální efektivitu a minimální cenovou náročnost
 • Nabízíme možnost bezstarostné vykládky vozíku na zem
 • Na přání zákazníka zajistíme zaškolení obsluhy VZV
 • Samozřejmostí je včasné a spolehlivé dodání
 • Váš vozík bude v dobrých rukou, jelikož spolupracujeme pouze s kvalitními a spolehlivými přepravními společnostmi.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti VZV GROUP s.r.o., Okružní 1144, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27469662, DIČ CZ27469662.
1. Všeobecná ustanovení
Tyto smluvní podmínky jsou součástí každé kupní smlouvy společnosti VZV GROUP s.r.o. Kupující svým podpisem obchodní podmínky uznává, a to i pro všechny budoucí obchodní vztahy mezi smluvními stranami, i když nejsou znovu výslovně sjednány. V případě, že nedojde k podpisu této smlouvy, za souhlas s obchodními podmínkami se považuje zaplacení kupní ceny nebo její části.
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě. Prodávajícímu je vyhrazeno právo na změnu předmětu smlouvy. Změna předmětu smlouvy musí být písemně stvrzena oběma smluvními stranami. V případě, že nedojde k písemné dohodě o změně předmětu smlouvy, má prodávající nárok na odstoupení od této smlouvy.
3. Platební podmínky
Smluvní cenou se rozumí cena uvedená v kupní smlouvě. Není-li písemně sjednáno jinak, jsou všechny smluvní ceny cenami netto. Není-li písemně sjednáno jinak, musí být smluvní cena uhrazena předem, a to v hotovosti nebo bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené faktury. Kupující se zavazuje uhradit předmět smlouvy v plné výši ve smluveném termínu a v měně uvedené ve faktuře. V případě prodlení se zaplacením smluvní ceny má prodávající nárok na úrok ve výši 0,05% z celkové fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení úhrady zálohové faktury o více než 10 kalendářních dnů dle sjednaného termínu, má prodávající nárok na odstoupení od smlouvy.
4. Dodací podmínky
Termíny dodání nebo odběru předmětu smlouvy jsou nezávazné, není-li sjednáno v kupní smlouvě jinak. Dodací podmínky se řídí dle Incoterms-2010, které jsou uvedeny v kupní smlouvě. Adresa nakládky předmětu smlouvy je uvedena v kupní smlouvě. Prodávající není povinen zajistit dodávku předmětu smlouvy do doby jeho úplného zaplacení a to i v případě, že byl v kupní smlouvě sjednán závazný termín dodání. Nároky na náhradu škody v případě zpoždění dodávky jsou vyloučené. Nakládku předmětu smlouvy zajišťuje na vlastní náklady prodávající. Dopravu předmětu smlouvy hradí kupující, není-li ujednáno v kupní smlouvě jinak. Kupující je povinen na své náklady zajistit vykládku předmětu smlouvy nebylo-li v kupní smlouvě ujednáno jinak. Je-li předmětem smlouvy vozík na LPG pohon, součástí dodávky není LPG láhev. Udané rozměry a váhy dodávaného předmětu smlouvy jsou přibližné.
5. Vyhrazení vlastnictví
Předmět smlouvy je majetkem prodávajícího až do uhrazení smluvní ceny kupujícím v plné výši. Do doby úplného uhrazení předmětu smlouvy má prodávající nárok s předmětem smlouvy nakládat dle vlastního uvážení. Nabude-li prodávající vůči kupujícímu v souvislosti s předmětem smlouvy pohledávky na základě oprav nebo dodání náhradních dílů, tak vyhrazení vlastnictví trvá až do doby vyrovnání této pohledávky.
6. Záruční podmínky
Kupující byl řádně seznámen s technickým stavem předmětu smlouvy a se stavem souhlasí. Není-li písemně sjednáno jinak, předmět smlouvy se prodává ve stávajícím technickém a optickém stavu, bez jakýchkoliv oprav a bez lakování. Kupující bere na vědomí, že smluvní cena zcela odpovídá uvedenému stavu předmětu smlouvy. S ohledem na skutečnost, že předmětem smlouvy je použité zboží, smluvní strany nesjednávají žádnou záruku na případné vady. Smluvní strany výslovně sjednávají, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za vady mající svůj původ ve stáří a opotřebení předmětu smlouvy, ani za skryté vady, které nebylo možné při běžném testování odhalit. Kupující není oprávněn uplatňovat u prodávajícího jakékoliv nároky z vad předmětu smlouvy, které se projeví po jeho předání nebo v průběhu jeho používání, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. Stav odpracovaných motohodin je uváděn dle aktuálního ukazatele počítadla motohodin a nelze zaručit pravdivost tohoto údaje.
7. Okolnosti vyšší moci
Okolnostmi způsobenými vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí výjimečné vnější okolnosti, které v době uzavření smlouvy nebylo možno předvídat a které objektivně znemožňují plnění smluvních povinností prodávajícího, a to nezvratně a nevyhnutelně, nebo v případě, že se jim lze vyhnout nebo je zvrátit pouze za cenu nepřiměřeného zvýšení nákladů; zejména pak živelné pohromy, klimatické podmínky, generální stávky apod. Za okolnosti způsobené vyšší mocí se nepovažuje nedodržení závazků ze strany smluvních partnerů prodávajícího, výpadky energie, selhání techniky a jiné podobné skutečnosti, zejména mají-li původ pouze v jednání lidí, nebo jsou-li při práci zhotovitele běžným rizikem.
8. Řešení sporů
Případné spory budou smluvní strany řešit dohodou a přátelským způsobem. Pokud nebude možné tímto způsobem dojít k oboustranně přijatelnému řešení, bude spor řešen v souladu s platným právem ČR. Smluvní strany sjednávají pro řešení veškerých vzájemných sporů plynoucích z uzavřených kupních smluv, včetně sporů o jejich platnost, pravomoc českých soudů. Smluvní strany uzavírají dohodu, že případné vzájemné spory budou řešeny podle posouzení věcné příslušnosti před Okresním soudem v Hradci Králové nebo Krajským soudem v Hradci Králové
9. Ostatní ujednání
Odstoupí-li kupující od smlouvy, přísluší prodávajícímu nárok za ušlý zisk ve výši 5% ze smluvní ceny. Uhrazené zálohy jsou nevratné. Při odstoupení je kupující povinen v plné výši uhradit prodávajícímu náklady za všechny úpravy dodávaného zboží provedené dle kupní smlouvy na žádost kupujícího